Wyzwanie

Istniejcy od dwóch lat start-up technologiczny dostarczajcy unikatowy produkt dla rynku zakładów wzajemnych znalazł si w trudnej sytuacji z uwagi na brak jasno okrelonego kierunku rozwoju. Unikatowość produktu, opierajcego si o samouczcy si algorytm, wzbudziła zainteresowanie inwestorów, jednak nie była w stanie zachci klientów do aktywnego korzystania z usługi.

Rozwiązanie

Przeprowadzono kompleksow analiz otoczenia konkurencyjnego, w tym zwłaszcza oferty produktowej i kanałów dotarcia do klienta. W efekcie opracowana została mapa rozwoju produktu, wraz z towarzyszcymi działaniami promocyjnymi i marketingowymi. Zidentyfikowano oraz zakontraktowano zewntrznego dostawc, który był odpowiedzialny za dostarczenie rozwizania technologicznego, które odpowiadało na potrzeby firmy.

Efektem przeprowadzonych działań był wzrost sprzedaży, który pozwolił na znaczce zblienie si do punktu break-even, ale przede wszystkim był w stanie zainteresowa dodatkowych inwestorów i ustabilizowa sytuacj firmy.